Informacja dotyczÄ…ca ochrony danych

Niniejsza strona internetowa, powiÄ…zany z niÄ… sklep internetowy oraz zapytania dotyczÄ…ce pomocy i biuletyn administrowane sÄ… przez firmÄ™ LavaVitae GmbH, FN 394677h, Kleinsattelstrasse 2/1, 9500 Villach (zwanÄ… dalej w skrócie „my” lub „nam”). W niniejszej informacji opisujemy, w jaki sposób przetwarzane sÄ… w zwiÄ…zku z tym PaÅ„stwa dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z unijnym ogólnym rozporzÄ…dzeniem o ochronie danych jest firma LavaVitae GmbH, FN 394677h, Kleinsattelstrasse 2/1, 9500 Villach.

W każdej chwili możemy zmienić niniejszą informację dotyczącą ochrony danych, publikując na tej stronie internetowej aktualną wersję.

 

Strona internetowa

W przypadku korzystania z naszej strony tylko do celów informacyjnych, czyli bez rejestrowania siÄ™ lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe (patrz niżej), które sÄ… przekazywane do naszego serwera przez przeglÄ…darkÄ™. JeÅ›li chcÄ… PaÅ„stwo obejrzeć naszÄ… stronÄ™ internetowÄ…, zbieramy poniższe dane, które sÄ… nam potrzebne ze wzglÄ™dów technicznych, aby wyÅ›wietlać naszÄ… stronÄ™ internetowÄ… oraz zapewnić stabilność i bezpieczeÅ„stwo:
- adres IP komputera wysyłającego zapytanie
- data i godzina dostępu
- nazwa i URL pobranego pliku
- strona internetowa, z której nastÄ…piÅ‚ dostÄ™p (Referrer-URL)
- używana przeglądarka i ewent. system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy usług dostępu

PodstawÄ™ prawnÄ… stanowi § 96 ust. 3 austriackiej ustawy telekomunikacyjnej (niem. TKG) i nasz uzasadniony interes, polegajÄ…cy na osiÄ…gniÄ™ciu opisanych wyżej celów.

Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Chodzi tu o niewielkie pliki tekstowe, które sÄ… zapisywane na PaÅ„stwa urzÄ…dzeniu koÅ„cowym przy pomocy przeglÄ…darki. Nie wyrzÄ…dzajÄ… one żadnej szkody.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby stworzyć ofertÄ™ przyjaznÄ… dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostajÄ… zapisane na PaÅ„stwa urzÄ…dzeniu koÅ„cowym do momentu, aż zostanÄ… przez PaÅ„stwa usuniÄ™te. UmożliwiajÄ… nam one ponowne rozpoznanie PaÅ„stwa przeglÄ…darki internetowej przy kolejnej wizycie.

JeÅ›li sobie PaÅ„stwo tego nie życzÄ…, istnieje możliwość wprowadzenia ustawieÅ„ w przeglÄ…darce, aby informowaÅ‚a PaÅ„stwa o wstawianiu plików cookie. DziÄ™ki temu bÄ™dÄ… PaÅ„stwo mogli akceptować je tylko w poszczególnych przypadkach.

W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

 

Analiza internetowa

Na naszej stronie internetowej stosujemy Google Analytics, usÅ‚ugÄ™ analizy stron internetowych firmy Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe, które sÄ… przechowywane na PaÅ„stwa komputerze i umożliwiajÄ… analizÄ™ korzystania przez PaÅ„stwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat użytkowania tej strony sÄ… z reguÅ‚y przesyÅ‚ane na serwer firmy Google, znajdujÄ…cy siÄ™ w Stanach Zjednoczonych i tam sÄ… zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, PaÅ„stwa adres IP zostanie skrócony w obrÄ™bie paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej lub innych bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w szczególnych przypadkach PaÅ„stwa peÅ‚ny adres IP zostanie przesÅ‚any na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje zebrane informacje w celu dokonania analizy korzystania przez PaÅ„stwa z tej witryny, tworzenia raportów dotyczÄ…cych ruchu na stronach oraz Å›wiadczenia innych usÅ‚ug na rzecz operatora witryny zwiÄ…zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

Państwa adres IP, pobrany z przeglądarki w ramach funkcji Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi pobranymi przez Google.

MogÄ… PaÅ„stwa zrezygnować z zapisywania plików cookie poprzez dostosowanie ustawieÅ„ przeglÄ…darki; jednak zwracamy uwagÄ™ na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać siÄ™ niemożliwe. MogÄ… PaÅ„stwo także zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych na temat użytkowania witryny (wraz z adresem IP), pobierajÄ…c i instalujÄ…c wtyczkÄ™ do przeglÄ…darki dostÄ™pnÄ… pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dodatkowe informacje na ten temat znajdujÄ… siÄ™ na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. DziÄ™ki temu adresy IP sÄ… przetwarzane w formie skróconej, co umożliwia wykluczenie odniesienia do osoby. JeÅ›li w zwiÄ…zku z zebranymi danymi wystÄ…pi odniesienie do osoby, zostanie ono natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostanÄ… niezwÅ‚ocznie usuniÄ™te.

Wykorzystujemy Google Analytics, aby móc analizować i regularnie poprawiać korzystanie z naszej strony internetowej. Za pomocÄ… uzyskanych statystyk możemy doskonalić naszÄ… ofertÄ™ i sprawiać, by byÅ‚a bardziej interesujÄ…ca dla PaÅ„stwa jako użytkowników. Dla szczególnych przypadków, w których dane przesyÅ‚ane sÄ… do USA, firma Google podlega amerykaÅ„sko-europejskiej umowie w sprawie ochrony danych „Privacy Shield”, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 austriackiej ustawy telekomunikacyjnej (niem. TKG) oraz PaÅ„stwa zgody i naszego uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość analizowania i regularnego udoskonalania korzystania z naszej strony internetowej. Za pomocÄ… uzyskanych statystyk możemy doskonalić naszÄ… ofertÄ™ i sprawiać, by byÅ‚a bardziej interesujÄ…ca dla PaÅ„stwa jako użytkowników. Dane użytkowników przechowywane sÄ… przez okres 26 miesiÄ™cy.

 

Sklep internetowy

Informujemy, że w celu uproszczenia procesu zakupów i późniejszej realizacji umowy przez operatora sklepu internetowego w ramach plików cookie zapisywane sÄ… dane IP wÅ‚aÅ›ciciela poÅ‚Ä…czenia, jak również nazwisko, adres, informacje dotyczÄ…ce pÅ‚atnoÅ›ci kupujÄ…cego, identyfikator partnerski rekomendujÄ…cego.

Ponadto w celu realizacji umowy zapisywane sÄ… u nas także nastÄ™pujÄ…ce dane: treść zamówienia, dane do faktury, data urodzenia, numer telefonu, NIP-UE, nazwa użytkownika i hasÅ‚o. UdostÄ™pnione przez PaÅ„stwa dane sÄ… konieczne do realizacji umowy lub wykonania dziaÅ‚aÅ„ przed zawarciem umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z PaÅ„stwem umowy. Ewentualnie dane wykorzystujemy także w celu skontaktowania siÄ™ z PaÅ„stwem w ramach wykonania umowy. Dane sÄ… przekazywane instytucjom bankowym/dostawcom usÅ‚ug pÅ‚atniczych przeprowadzajÄ…cym transakcje w celu odpisania z konta/zapÅ‚aty ceny zakupu, przedsiÄ™biorstwu realizujÄ…cemu wysyÅ‚kÄ™ na nasze zlecenie w celu dostawy towaru, naszym doradcom podatkowym w celu wypeÅ‚nienia zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z prawa podatkowego, niezbÄ™dnym innym doradcom w celu wykonania naszych roszczeÅ„ i praw oraz organom urzÄ™dowym w ramach zobowiÄ…zaÅ„ prawnych (np. organom finansowym, sÄ…dom itd.). Ponadto dane przekazywane sÄ… rekomendujÄ…cemu (partnerowi biznesowemu) w celu wypeÅ‚nienia zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z umowy.

Po przerwaniu procesu zakupów zapisane u nas dane sÄ… usuwane. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe wynikajÄ…ce ze stosunku umownego sÄ… zapisywane do upÅ‚ywu okresów przedawnienia roszczeÅ„ z tytuÅ‚u odpowiedzialnoÅ›ci.

Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ na podstawie przepisów prawa (austr. ustawa telekomunikacyjna – TKG, federalny kodeks podatkowy – BAO, austr. kodeks przedsiÄ™biorców – UGB) oraz w celu realizacji umowy i w naszym uzasadnionym interesie polegajÄ…cym na dochodzeniu i odpieraniu roszczeÅ„ i praw (interesy prawne).

 

Pytania dotyczÄ…ce pomocy

W przypadku skontaktowania siÄ™ z nami za poÅ›rednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub e-mailem podane przez PaÅ„stwa dane zapisywane sÄ… u nas na okres szeÅ›ciu miesiÄ™cy w celu odpowiedzi na zapytanie i na wypadek kolejnych pytaÅ„. JeÅ›li pytania zadawane sÄ… nam przez klientów lub partnerów umownych, zapisywane sÄ… one do momentu przedawnienia roszczeÅ„ z tytuÅ‚u odpowiedzialnoÅ›ci. PodstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych jest realizacja dziaÅ‚aÅ„ umownych i przedumownych oraz nasz uzasadniony interes polegajÄ…cy na tym, aby jak najlepiej odpowiedzieć na pytania oraz móc i chcieć zyskać w ten sposób kolejnych klientów (interesy gospodarcze). Ponadto niektóre pytania i odpowiedzi na nie sÄ… nam potrzebne do późniejszych spraw urzÄ™dowych i procesów sÄ…dowych (interes prawny).

Państwa dane osobowe są przekazywane wybranemu przez nas usługodawcy IT.

Niektórzy z wymienionych odbiorców znajdujÄ… siÄ™ poza terytorium PaÅ„stwa kraju lub przetwarzajÄ… tam PaÅ„stwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach nie odpowiada w pewnych okolicznoÅ›ciach poziomowi obowiÄ…zujÄ…cemu w PaÅ„stwa kraju. Przekazujemy PaÅ„stwa dane osobowe jednak tylko do krajów, dla których Komisja Europejska postanowiÅ‚a, że posiadajÄ… one stosowny poziom ochrony danych, lub stosujemy Å›rodki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy posiadajÄ… stosowny poziom ochrony danych. W tym celu zawieramy np. standardowe klauzule umowne. SÄ… one dostÄ™pne na zapytanie pod adresem privacy@lavavitae.at.

 

Biuletyn

Za poÅ›rednictwem naszej strony internetowej istnieje możliwość zamówienia naszego biuletynu. W tym celu potrzebujemy PaÅ„stwa adresu e-mailowego oraz zgody na otrzymywanie biuletynu.

Jeśli subskrybowali Państwo biuletyn, wyślemy e-mail potwierdzający z linkiem w celu potwierdzenia rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda i nasz uzasadniony interes, polegający na tym, że chcemy w dalszym ciągu oferować nasze produkty i odpowiednio je reklamować (interes gospodarczy).

ZgodÄ™ na wysyÅ‚anie biuletynu mogÄ… PaÅ„stwo w każdej chwili cofnąć i anulować otrzymywanie biuletynu. Nie narusza to zgodnoÅ›ci z prawem przetwarzania danych, które miaÅ‚o miejsce na podstawie zgody do momentu jej cofniÄ™cia. Sprzeciw mogÄ… PaÅ„stwo wnieść, klikajÄ…c link znajdujÄ…cy siÄ™ w każdym e-mailu z biuletynem lub wysyÅ‚ajÄ…c wiadomość na nasze podane niżej dane kontaktowe.

Państwa dane osobowe są przekazywane wybranemu przez nas usługodawcy IT.

Niektórzy z wymienionych odbiorców znajdujÄ… siÄ™ poza terytorium PaÅ„stwa kraju lub przetwarzajÄ… tam PaÅ„stwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach nie odpowiada w pewnych okolicznoÅ›ciach poziomowi obowiÄ…zujÄ…cemu w PaÅ„stwa kraju. Przekazujemy PaÅ„stwa dane osobowe jednak tylko do krajów, dla których Komisja Europejska postanowiÅ‚a, że posiadajÄ… one stosowny poziom ochrony danych, lub stosujemy Å›rodki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy posiadajÄ… stosowny poziom ochrony danych. W tym celu zawieramy np. standardowe klauzule umowne. SÄ… one dostÄ™pne na zapytanie pod adresem privacy@lavavitae.at.

 

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo wobec nas do informacji o danych osobowych oraz do poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania bądź sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

JeÅ›li dane osobowe przetwarzane byÅ‚yby na podstawie zgody, majÄ… PaÅ„stwo prawo do cofniÄ™cia zgody w każdej chwili, nie naruszajÄ…c zgodnoÅ›ci z prawem przetwarzania, które miaÅ‚o miejsce na podstawie zgody do momentu jej cofniÄ™cia.

PRAWO SPRZECIWU

MajÄ… PaÅ„stwo prawo, ze wzglÄ™dów wynikajÄ…cych z PaÅ„stwa szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych dotyczÄ…cych PaÅ„stwa osoby, które ma miejsce na podstawie naszego uzasadnionego interesu. W przypadku skorzystania z takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dlaczego nie powinniÅ›my przetwarzać PaÅ„stwa danych osobowych. NastÄ™pnie sprawdzimy to i odpowiednio zaprzestaniemy przetwarzania danych lub dostosujemy je bÄ…dź przedstawimy nasze wystarczajÄ…ce przyczyny przetwarzania, przeważajÄ…ce PaÅ„stwa interesy, prawa i wolnoÅ›ci.

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu bezpośredniej reklamy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych dotyczących Państwa osoby do celu tego typu reklamy; dotyczy to także niezbędnego profilowania, jeśli jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

 

Ponadto majÄ… PaÅ„stwo prawo do zÅ‚ożenia zażalenia w organie nadzorczym. W Austrii jest to organ ochrony danych: Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 WiedeÅ„, telefon: +43 1 52 152-0; e-mail: dsb@dsb.gv.at; www.dsb.gv.at.

 

Nasze dane kontaktowe:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z nami:
LavaVitae GmbH
Kleinsattelstrasse 2/1
9500 Villach
Austria
E-mail: privacy@lavavitae.at

25.05.2018

  W celu optymalizacji naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej zostanie potraktowane jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.  OK